Урок 10. Запуск на виконання програм

Урок 9. Пошук інформації на комп’ютері. Практична робота №4 «Пошук інформації на комп’ютері»
Вересень 17, 2016
Урок 11. Встановлення й видалення програм. Дефрагментація дисків
Вересень 17, 2016

Урок 10 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Запуск на виконання програм

Мета :

 • навчальна: розглянути: основнi методи запуску програм на виконання; основнi типи файлiв та їх зв'язок iз програмами; iнсталяцiю програм; методи роботи з автономною довiдкою ОС; методи роботи з онлайновою довiдкою ОС; вiкно довiдкової системи;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке програмне забезпечення комп’ютера? Назвіть види ПЗ.
 2. Як називається процес установлення операційної системи на комп’ютер? У чому він полягає?
 3. Які ви знаєте зовнішні запам’ятовуючі пристрої? Опишіть основні властивості магнітних та оптичних дисків.
 4. Що таке файлова система? Назвіть її основні об’єкти.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Типи файлів.

Для вiдкриття рiзних файлiв ОС використовує рiзнi програми.

 • Чому так вiдбувається? Як ОС розрiзняє файли? Чому деякi файли неможливо вiдкрити? (Вiдповiдi учнiв.)
 • Заповнення таблицi.

Інсталяцiя програм

Розглянемо встановлення ПЗ на комп'ютер або, iнакше кажучи, iнсталяцiю програм (вiд англiйського слова install — встановлюва ти). Якщо комп'ютер керований системою MS DOS, то встановлен ня — це просто копiювання програмних файлiв на жорсткий диск комп'ютера. Якщо ж на комп'ютерi працює ОС Windows, то встано вити програмний додаток складнiше. Рiч у тому, що файли додатка мають бути не просто скопiйованi на диск, — додаток має пройти « р е є с т р а ц i ю » у с ис т е м н о м у р е є с т р i Wi n d o w s .

Реєстр Windows — це центральна база даних системи, у якiй зберiгається iнформацiя про конфiгурацiї ОС, програмнi додатки, вста новлене устаткування. Змiнювати реєстр може лише фахiвець.

Крiм того, в системну папку Windows необхiдно внести додатковi файли, якi є спiльними для ОС та додатка. Це так званi файли бiблiо тек DLL.

DLL (Dynamic Link Library — бiблiотека, яка пiдключається динамiчно) — це модуль, до якого може звернутися будь яка програма.

Система модифiкує файли, що виконуються, таким чином, щоб по в'язати виклики з адресами потрiбних процедур у DLL.

Функцiю встановлення додатка бере на себе, як правило, спецiальна програма, що iснує на установчому диску у виглядi файла Setup.exe або Install.exe.

Ця програма, що називається iнсталятором, аналiзує конфiгурацiю системи, копiює файли додатка на жорсткий диск, записує необхiдну iнформацiю до системного реєстру Windows, створює еле менти головного меню тощо.

 Запустити програму Setup можна з вiкна Проводник або за допомогою дiалогу Запуск программ, що викликається з головного меню.

Однак iнсталяцiя програми може початися автоматично пiсля встав лення до дисководу диска, якщо на ньому є файл автозапуску.

Завдяки програмi iнсталятору процес встановлення вiдбувається досить комфортно для користувача та розбивається на кiлька етапiв, серед яких обов'язковими є такi:

 • ознайомлення користувача з лiцензiйною угодою i введення користувачем ключа програмного продукту;
 • визначення диска й папки, до якої будуть копiюватися файли до датка (ця папка надається iнсталятором або призначається корис тувачем); копiювання файлiв додатка (виконується автоматично); конфiгурування системи, яке полягає в заданнi певних пара метрiв, що необхiднi для нормальної роботи додатка (цей етап також виконується без участi користувача); перезавантаження комп'ютера (для деяких додаткiв не обов'язкове). У разi iнсталяцiї складних програм, наприклад самої ОС Windows, до вказаних етапiв можуть додаватися iншi операцiї, а також можливi кiлька перезавантажень комп'ютера. Пiд час роботи iнста лятора користувач має виконувати iнструкцiї, що з'являються на екранi.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

 1. Кількість секторів у кластері - 32. Кількість кластерів на диску - 228. Визначте ємність диска.
 2. Запустіть на виконання програму перевірки диска. Виконайте перевірку диска, вказаного вчителем, без установлених додаткових режимів роботи програми.
 3. Виконайте перевірку вказаного вчителем диска із встановленим режимом Перевіряти й намагатися відновити пошкоджені сектори.
 4. Відкрийте вікно програми Очищення диска. Визначте, в яких групах об’єктів відбувається пошук непотрібних файлів. Який загальний розмір файлів, від яких програма пропонує очистити диски?
 5. Створіть контрольну точку відновлення системи, вказавши в описі точки відновлення своє прізвище.
 6. Визначте, скільки контрольних точок відновлення системи встановлено за два останні місяці на вашому комп’ютері.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1, 4-6, 10-11  на с.127  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 3

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Як називається процес установлення програм на комп’ютер?
 2. Яка програма в операційній системі Windows дає змогу правильно встановити або видалити програму?
 3. У чому полягає процес інсталяції програм?
 4. Як називається процес коректного видалення програм?
 5. Для чого проводиться деінсталяція програм? Чому цей процес не можна замінити простим видаленням файлів програми з диска?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.3.6

Завантажити конспект