Урок 15. Проміжні підсумки та зведені таблиці

Урок 14. Сортування і фільтрування даних у таблицях. Практична робота № 6
Вересень 5, 2016
Урок 16. Узагальнення і систематизація знань. Підсумковий урок
Вересень 5, 2016

Урок 15 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Проміжні підсумки та зведені таблиці

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття: зведені таблиці; способи обчислення проміжних підсумків;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

Хід уроку

І. Організаційний етап

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. Які логічні функції, вбудовані в Excel, ви знаєте?
 2. Наведіть приклади використання математичних функцій.
 3. Що називають аргументом функції?
 4. Як скопіювати функцію в інші комірки ЕТ?
 5. Скільки логічних функцій можуть бути вкладеними одна в одну?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Уявіть собі, що ви працюєте в Excel над цифрами збуту. У цьому прикладі ми маємо 799 рядків даних збуту, перелічених за країна­ми, продавцями та обсягами збуту.

Як зробити ці дані більш зрозумілими?

Над розв’язанням цієї проблеми ми будемо працювати на сьо­годнішньому уроці.

ІV. Засвоєння нових знань

Проміжні підсумки

MS Excel може автоматично обчислювати проміжні та загальні підсумки у списку. Якщо вставити автоматичні проміжні підсум­ки, розмітка списку змінюється таким чином, що можна вмикати та вимикати показ рядків докладних відомостей для кожного про­міжного підсумку.

Перш ніж вставляти проміжні підсумки, слід відсортувати спи­сок, щоб згрупувати рядки, за якими потрібно підбити підсумки.

Після цього можна обчислити проміжні підсумки для кожного стовп­ця, який містить числа.

Якщо дані не мають формату списку або якщо потрібно вивести лише один підсумок, можна скористатися автосумою замість авто­матичних підсумків.

Для обчислення значень проміжних підсумків використовують підсумкову функцію, наприклад Сума (SUM) або Середнє арифме­тичне (AVERAGE).

Проміжні підсумки можна вивести у списку з використанням одночасно декількох типів обчислення.

Загальні підсумки обчислюють за докладними відомостями, а не за значеннями в рядках проміжних підсумків. Наприклад, у разі використання підсумкової функції AVERAGE загальний під­сумок повертає середнє значення для всіх рядків списку, а не для проміжних підсумків.

Значення проміжних і загальних підсумків переобчислюються автоматично після кожної зміни докладних відомостей.

Вкладення проміжних підсумків

У наявні групи підсумків можна вставляти проміжні підсумки для менших груп. У нижченаведеному прикладі у список, у якому вже є підсумки для кожного регіону, вставлено підсумки для кож­ного виду спорту.

1 — зовнішні підсумки

2 — вкладені підсумки

Перш ніж вставляти вкладені підсумки, слід відсортувати спи­сок за всіма стовпцями, для яких потрібно обчислити підсумки, щоб рядки для підбиття були згруповані.

Підсумкові звіти та діаграми

Створення підсумкових звітів. Якщо додати проміжні підсумки до списку, стає видимою його структура. Підсумковий звіт можна створити, клацаючи символи структури, таким чином, щоб прихо­вати докладні відомості та залишити самі підсумки.

Показ підсумкових даних на діаграмі. Можна створити діа­граму, яка відображає лише видимі дані у списку із проміжними підсумками. Показ і приховування відомостей у структурованому списку також відбиватиметься на діаграмі.

Використання зведених таблиць

Зведена таблиця — це інтерактивна таблиця, у якій наведені підсумкові значення, одержані за спеціальними формулами з вели­ких масивів даних.

Для їх побудови використовують Майстер зведених таблиць і діаграм.

Майстер зведених таблиць і діаграм також використовується для створення звітів зведених діаграм — графічного різновиду зве­дених таблиць.

Щоб запустити майстер, потрібно вибрати команду Зведена та­блиця в меню Дані.

Коли майстер відкриється, просто потрібно натиснути кнопку Готово. Можна витратити більше часу на роботу з майстром, але це не обов’язково. Натиснення кнопки Готово повідомляє майстру, що йому слід діяти стандартним чином, а саме:

 • використати дані зі списку Excel або з бази даних;
 • підготувати область макета для створення звіту зведеної таблиці;
 • використати усі дані списку;
 • помістити область макета звіту на новий аркуш.

Менш ніж за секунду майстер підготує новий аркуш з усім, що потрібно для створення зведеної таблиці даних: списком полів зве­деної таблиці, з якого перетягуються елементи, областю макета, до якої вони перетягуються, і панеллю інструментів Зведена таблиця.

У Списку полів зведеної таблиці перелічено імена стовпців ви­хідних даних: Країна, Продавець, Обсяг збуту, Дата замовлення та Код замовлення.

1 — заголовки стовпців на аркуші

2 — ... стають полями у списку полів зведеної таблиці

Кожному стовпцю вихідних даних відповідає поле з таким са­мим ім’ям. Перетягування полів зі списку до області макета дає змогу створити макет зведеної таблиці.

Область макета складається з декількох обмежених рамками об­ластей, призначених для перетягування полів зі списку полів. Після цього область макета перетворюється на звіт зведеної таблиці.

Написи в областях повідомляють, куди слід перетягати дані для забезпечення бажаної орієнтації звіту. Наприклад, якщо перетяг­нути поле Продавець до області з написом Перетягніть сюди поля рядків, кожному продавцеві у звіті буде відведено окремий рядок. Якщо перетягти поле Продавець до області з написом Перетягніть сюди поля стовпців, кожному продавцеві у звіті буде відведено ок-ремий стовпець.

Після встановлення використовуваних полів слід визначити, куди має бути перетягнуто ці поля. Щоб прізвище кожного продав­ця відображалося в окремому рядку, поле Продавець має опини­тися в області Перетягніть сюди поля рядків. Коли ви відпустите кнопку миші, у макеті з’являться ці прізвища.

Для відображення сум продажу для кожного продавця слід пе­ретягти поле Обсяг збуту до області з написом Перетягніть сюди елементи даних. До цієї області зазвичай перетягують числові дані, оскільки Excel автоматично підсумовує вміст цієї області. Під­сумкові цифри відображаються у звіті. Коли поле Обсяг збуту буде перетягнуто до області для елементів даних, замість кольорових рамок області макета з’явиться готовий звіт зведеної таблиці.

V. Застосування нових знань, умінь та навичок

Працюємо за комп'ютером

Інструктаж із правил техніки безпеки.

Інструктивна картка

 1. Завантажити табличний процесор MS Excel.
 2. Створити електронну книгу згідно зі зразком:
 3. Створити звіт зведеної таблиці за вивченою схемою.
 4. Зберегти створену книгу в папку: C:\11А(Б...)\ Аналіз даних\ під назвою Зведена_таблиця_Прізвище.

VІ. Підсумки уроку

Учитель виставляє і коментує оцінки. За необхідності обгово­рюються помилки, яких учні припускалися під час роботи.

VІI. Домашнє завдання

 1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника.
 2. Заповнити комірки таблиці значенням денної температури за минулий тиждень. Побудувати на основі цих даних графік.

Завантажити конспект