Урок 17. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі

Урок 16. Форматування та копіювання дисків
Вересень 18, 2016
Урок 18. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Практична робота №7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі»
Вересень 19, 2016

Урок 17 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі

Мета :

 • навчальна: розглянути: типи комп’ютерних мереж; апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж; мережні протоколи; обладнання, необхідне для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів; ввести поняття: поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж; сервера та клієнта; мережного протоколу;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що відноситься до інформаційних ресурсів?
 2. Які ви знаєте інформаційні процеси? У чому полягає кожний із них?
 3. Що є складовими частинами каналів передавання даних?
 4. Які пристрої називають комунікаційними? Яке їх призначення?
 5. Назвіть відомі вам серверні операційні системи.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Комп’ютерні мережі

Комп’ютерною мережею називають сукупність обчислювальних машин, з’єднаних між собою каналами передачі даних, призначених для розподілу та колективного користування апаратними, обчислювальними та програмними засобами та інформаційними ресурсами.

Користувач, який працює на з’єднаному з мережею комп’ютері, має змогу використовувати всі апаратні та програмно-інформаційні ресурси мережі, на які він отримав дозвіл від адміністратора мережі.

За територіальним розміщенням мережі поділяють на глобальні, регіональні та локальні. Інформація, до якої здійснюється доступ за допомогою мережі, може бути сконцентрована на одному або декількох потужних комп’ютерах — серверах.

За призначенням мережі поділяють на інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні.

Структурною ознакою мереж є їх топологія, яка характеризує зв’язки між комп’ютерами мережі. Розрізняють такі топології: радіальна або зіркова, кільцева, деревоподібна, повно зв’язна або мережна, шинна, пряме з’єднання (два комп’ютери).

Важливе значення для функціонування мережі мають канали зв’язку. Від них залежить пропускна здатність мережі (швидкість передачі інформації). В якості фізичного середовища в каналах зв’язку використовують: плоский двожильний кабель,коаксіальний кабель, оптико волоконні кабелі, теле  та радіоефір, супутниковий зв’язок.

Залежно від можливих напрямів передачі інформації розрізняють такі канали зв’язку: симплексні, напівдуплексні, дуплексні.

Для організації зв’язку між двома вузлами використовують різні методи комутації: комутація каналів, комутація пакетів.

Локальна мережа

Локальна обчислювальна мережа або ЛОМ (LАN — Lосаl Аrеа Nеtwоrk) — це два або більше комп’ютерів, між якими створено канал зв’язку. 

За допомогою програмного забезпечення, яке входить до складу Wіndоws XP, підключені комп’ютери можуть використовувати ресурси один одного. Такими ресурсами можуть бути: принтер, місце на диску, СD та DVD дисководи, доступ до мережі Інтернет тощо. Практична цінність і раціональність використання локальної мережі визначається: 

 • наявністю принтера, дисковода СD або DVD, які підключені лише до одного комп’ютера, і можливістю їх використання в локальній мережі;
 • можливість організації доступу до мережі Інтернет для всіх ПК через один канал доступу;
 • переміщенням і копіюванням файлів через локальну мережу за допомогою стандартних технологій перенесення і копіювання;
 • збереженням великої колекції рисунків або музики лише на одному комп’ютері локальної мережі (ці файли можна переглядати,
 • змінювати й відтворювати на будь-якому комп’ютері локальної мережі);
 • збереженням всієї інформації в одному комп’ютері, якщо з одними даними працюють декілька користувачів (користувач локальної мережі буде мати доступ до цих даних).

Отже, створення локальної мережі має чималі переваги. У багатьох великих організаціях працюють мережні (системні) адміністратори, чия робота полягає у створенні й підтримці локальної мережі.

Локальна мережа для невеликої кількості комп’ютерів може бути побудована за одним зі способів:

 • Традиційна мережа Еthеrnеt.
 • Мережа з телефонним зв’язком.
 • Безпровідна мережа.

Організація локальної мережі

Традиційно в кожний комп’ютер встановлюється мережний адаптер (NІС — Nеtwоrk Іntеrfасе Саrd). В якості мережного концентратора використовують Hub або Swісh.

З’єднання мережних адаптерів і концентратора здійснюється за допомогою кабелю (наприклад, TPЕ-5 з розйомами RJ-45).

Локальні мережі можуть бути одноранговими (усі комп’ютери мережі рівноправні) і з виділеним головним комп’ютером (сервером).

Кожний комп’ютер, який підключено до мережі, має свою унікальну адресу в цій мережі. Її називають — ІР адресою (Іntеrnеt Prоtосоl Аddrеss).

ІР адреса — це послідовність чотирьох цілих чисел від 0 до 255, розділених крапкою (наприклад, 192.168.0.14). Перше з них вказує на номер мережі найвищого рівня, наступні визначають номери мереж наступних рівнів, а останнє є номером конкретного мережного комп’ютера.

Для обміну інформацією між ПК у локальній мережі використовуються спеціальні правила — протоколи передачі даних.

Основними протоколами, які забезпечують і контролюють правильність проходження інформації мережею є протоколи TСP і ІP (Trаnsmіssіоn Соntrоl Prоtосоl і Іntеrnеt Prоtосоl — протокол керування передачею даних та міжмережний протокол). Вони задають правила розбиття даних, що передаються, на окремі порції (пакети), супроводжують їх керувальною інформацією (заголовком), яка складається з адреси відправника й одержувача, порядкового номера порції, слідкують за тим, щоб у процесі передачі не з’явилися помилки (у разі помилки пакет відправляється повторно), на комп’ютері одержувачі збирає пакети й відсилає інформацію про їх проходження мережею: успішному (безпомилковому) або з помилками.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

 1. Наведіть приклади комп’ютерних мереж до схеми на рисунку 5.2.
 2. Запропонуйте та обґрунтуйте можливу схему організації локальної мережі у вашому навчальному закладі.
 3. Запропонуйте та поясніть власну ідею роботи за клієнт-серверною технологією програми для обліку успішності учнів класу. Визначте функції серверної та клієнтської частин програми.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1,4-5  на с.155  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 5

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Що таке комп’ютерна мережа? Які можливості вона надає?
 2. Які функції виконує комп’ютер-сервер у мережі?
 3. Який комп’ютер називають клієнтом?
 4. За якими властивостями можна класифікувати комп’ютерні мережі?
 5. Яку мережу називають одноранговою?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI.  Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.5.1

Завантажити конспект