Урок 2. Поняття про інформаційні системи та технології

Урок 1. Поняття про інформацію та способи її подання
Вересень 12, 2016
Урок 3. Типова архітектура персонального комп’ютера
Вересень 12, 2016

Урок 2 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Поняття про інформаційні системи та технології

Мета :

 • навчальна: сформувати: поняття iнформацiйної системи; поняття апаратного та програмного забезпечення; поняття iнформацiйної культури та iнформатичної компетентностi; поняття про iнформатику як науку та галузь дiяльностi людини; розглянути: етапи розвитку та сфери застосування iнформацiйних технологiй; рiзновиди iнформацiйних систем; структуру iнформацiйної системи;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Які ви знаєте інформаційні процеси? Наведіть приклади використання інформаційних процесів у науці, техніці, виробництві, навчальній діяльності.
 2. Опишіть технологію, за якою ви готуєте чай.
 3. Охарактеризуйте кожний із цих предметів: стіл, книга, м’яч.
 4. Як перейти вулицю на регульованому і нерегульованому перехресті?
 5. На яких уроках ви користувалися інструкціями? Якими саме?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Інформацiйнi процеси — це процеси пошуку та накопичення, опрацювання та використання, представлення, зберiгання та захисту iнформацiї.

Опрацювання iнформацiї — це процес її перетворення, який ви конується за деякими правилами. Опрацювання iнформацiї слiд вiдрiзняти вiд перетворення, яке не змiнює змiсту вхiдної iнформацiї (наприклад, пiдсилення звукових сигналiв). Опрацювання iнфор мацiї залежить вiд змiсту вхiдної iнформацiї, але пiд час самого опрацювання iнформацiя не осмислюється, а лише перетворюється за розробленими алгоритмами. Пристрiй, за допомогою якого здiйснюється опрацювання iнформацiї, називають процесором.

Процесор разом iз запам'ятовувальними пристроями та пристроями введення/виведення iнформацiї, якi в сукупностi призначенi для виконання певних функцiй, називають персональним комп'ютером.

Інформаційна система (англ. information system) — сукупнiсть органiзацiйних i технiчних засобiв для збереження та обробки iнформацiї з метою забезпечення iнформацiйних потреб користувачiв.

Залежно вiд ступеня (рiвня) автоматизацiї видiляють ручнi, автоматизованi й автоматичнi iнформацiйнi системи.

Процес одержання й зберiгання в компактному виглядi структур даних називається в iнформатицi iнформацiйною технологiєю.

Унiверсальним пристроєм, призначеним для автоматичної обробки iнформацiї, є комп'ютер. Керують роботою комп'ютера програми, якi мають рiзнi функцiї й призначення. Сукупнiсть комп'ютерних програм називається програмним забезпеченням або програмними засобами iнформатизацiї.

Розрiзняють системне та прикладне програмне забезпечення.

Системне програмне забезпечення призначене для обслуговування власних потреб комп'ютера — забезпечення його працездатностi й виконання внутрiшнiх функцiй, а також для створення передумов для виконання прикладного програмного забезпечення. Типовим прикладом системного ПЗ є операцiйна система.

Прикладне програмне забезпечення, власне, призначене для розв'язання конкретних задач. Приклади: редактори тексту, елек троннi таблицi, бази даних тощо.

Інформацiйна культура:

 • культури органiзацiї подання iнформацiї; культури сприймання та користування iнформацiєю;
 • культури використання нових iнформацiйних технологiй (НІТ); культури спiлкування через засоби ІТ. Два останнi компоненти формують так званий мережний етикет.

Інформатична компетентнiсть — це iнтегративне утворення  особистостi, яке iнтегрує знання про основнi методи iнформатики та iнформацiйні технологiї, умiння використовувати наявнi знання для розв'язування прикладних задач, навички використання комп' ютера й технологiй зв'язку, здатностi подавати повiдомлення i данi в зрозумiлiй для всiх формi i виявляється у прагненнi, здатностi й го товностi до ефективного застосування сучасних засобiв iнформа цiйних та комп'ютерних технологiй для вирiшення завдань у про фесiйнiй дiяльностi i повсякденному життi, усвiдомлюючи при цьо му значущiсть предмета й результату дiяльностi.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо з підручником

1 . Назвіть носії повідомлень, які людство використовувало з давніх часів до наших днів. Упорядкуйте їх у хронологічній послідовності.

6 . Визначте, що з наведеного нижче є інформаційними системами:

а) кулінарна книга;

б) регулювальник руху автомобільного транспорту;

в) датчик температури навколишнього середовища;

г) система продажу залізничних квитків у касах «Укрзалізниці»;

д) міська телефонна довідкова служба.

Відповідь обґрунтуйте.

9 . Наведіть приклади трьох об’єктів. Для кожного з них складіть таблицю: назва об’єкта, властивість, значення властивості. Додайте до цієї таблиці 4–5 властивостей кожного з об’єктів.

13 . Виконайте алгоритм:

1. Знайдіть суму чисел 1 і 3.

2. До отриманої суми додайте число 5.

3. До отриманої суми додайте число 7.

4. До отриманої суми додайте число 9.

5. До отриманої суми додайте число 11.

6. Повідомте результат виконання команди 5.

15. Човняру потрібно перевезти в човні через річку вовка, козу і капусту. У човні, крім човняра, вміщується або тільки вовк, або тільки коза, або тільки капуста. На березі не можна залишати козу з вовком або козу з капустою. Складіть алгоритм перевезення. (Ця стародавня задача вперше зустрічається в математичних рукописах VIII ст.)

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1, 6, 13, 15 на с.35-36  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 1

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Які технології називають інформаційно-комунікаційними? Наведіть приклади їх застосування.
 2. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій.
 3. Чи застосовуєте ви інформаційні технології в навчанні; у повсякденному житті? Якщо так, то поясніть які та як.
 4. Яка роль ІКТ у сучасному суспільстві? Назвіть основні напрями застосування ІКТ.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.1.2

Завантажити конспект