Урок 23. Системи опрацювання текстів. Основи роботи з текстовим процесором MS Word

Урок 22. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Практична робота №8 «Пошук інформації в Інтернеті»
Вересень 21, 2016
Урок 24. Введення й редагування тексту
Вересень 21, 2016

Урок 23 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Системи опрацювання текстів. Основи роботи з текстовим процесором MS Word

Мета :

 • навчальна: дати загальні поняття про призначення, можливості і класифікацію систем опрацювання текстів; розглянути створення, відкриття й збереження текстового документа; ознайомитися з довідковою системою текстового процесора;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Що таке текстові повідомлення? В яких сферах діяльності людини вони використовуються?
 2. Опишіть типову структуру програмного вікна.
 3. Які елементи діалогових вікон ви знаєте? Поясніть їх призначення.
 4. Що таке файл? Які вимоги до імені файлу? Що таке тип (формат) файлу?
 5. Як знайти потрібну інформацію в довідковій системі ОС Windows?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Програми, які існують для створення і опрацювання текстів, називаються системами опрацювання текстів.

Основним об’єктом цих програм є текстовий документ.

Текстовий документ — сукупність тексту й об’єктів, які його доповнюють.

Текст — послідовність символів із певного набору.

Текстові об’єкти: символи, слова, речення, рядки, абзаци, сторінки.

Нетекстові об’єкти:

 • графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми, карти тощо;
 • відео- та аудіоінформація, мультиплікація, звукові супроводи, посилання на різні мережні ресурси.

Об’єкти текстового документа можуть створюватися та змінюватись як засобами самої програми опрацювання текстів, так і імпортуванням у документ з інших програм або файлів.

Призначення систем опрацювання тексту

Обов’язковим для всіх програм, які працюють із текстами, є забезпечення операцій введення текстів до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера, редагування та форматування текстів, збереження у зовнішній пам’яті та друкування.

Існують різні можливості систем опрацювання тексту: від програм, призначених для підготовки невеликих документів простої структури до програм для набору, оформлення і повної підготовки до видання книжок і журналів (видавничі системи).

Класифікація систем опрацювання текстів:

 • за способом використання: автономні, мережні;
 • за призначенням: загального призначення, спеціального призначення;
 • за формою тексту: лінійні, нелінійні;
 • за кількістю алфавітів: одноалфавітні, багатоалфавітні;
 • за можливостями: текстові редактори (MсEdit, КEdit, NotePad); текстові процесори (Ami Pro, StarWriter, Microsoft Word); видавничі системи (Corel VENTURA Publisher, Adobe PageMaker, QuarkXPress).

Учням пропонується розглянути вікна трьох програм роботи з текстом (Word — текстовий процесор, WordPad — редактор, Publisher — видавнича система) (див. рисунок) та порівняти ін- терфейс програм за схемою:

 • Завантаження.
 • Кнопки керування вікном.
 • Робоче поле програми.
 • Меню програми.
 • Створення документа.
 • Вибір шрифту.
 • Зберігання документа.

Формати найпоширеніших текстових документів

Формат текстових файлів визначає спосіб зберігання тексту у файлі:

 • TXT — у файлі зберігається тільки текст із розбиттям на абзаци і без форматування;
 • DOC — у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей;
 • RTF — у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем.

Однією з найпоширеніших програм систем опрацювання тексту є текстовий процесор пакета програм Microsoft Office Word.

Способи запуску текстового процесора Word:

 • За допомогою ярлика програми або документа.
 • За допомогою головного меню операційної системи, пункт «Програми».
 • За допомогою контекстного меню.
 • За допомогою горизонтального меню, команда «Файл» вікна папки.

Програма працює з форматами TXT, DOC, RTF, DOCХ. За замовчуванням документ програми має назву Документ № та розширення .doc.

Система команд Microsoft Office Word:

 • команди головного або контекстного меню;
 • кнопки панелі інструментів;
 • команди області завдань;
 • комбінації клавіш.

Головне меню — основне меню програми, розташоване у верхній частині вікна.

Вміст головного меню:

 • Файл — робота з файлами документів.
 • Правка — редагування документів.
 • Вигляд — перегляд документів.
 • Вставка — вставка в документ рисунків, діаграм, поточної дати і часу, формул та інших об’єктів.
 • Формат — форматування документів (установлення шрифтів, параметрів абзацу).
 • Сервіс — сервісні функції (перевірка орфографії, встановлення параметрів налаштування Word).
 • Таблиця — робота з таблицями.
 • Вікно — робота з вікнами документів.
 • ? — довідкова інформація Word.
 • Панель інструментів — панель із кнопками, які дублюють команди, що використовуються найчастіше.
 • Область завдань — діалогове вікно з групою команд для вирішення певного завдання.

Довідкова система Microsoft Office Word

Для отримання довідкової інформації під час роботи можна використовувати:

 • команду головного меню Довідка;
 • кнопку Довідка Microsoft Office Word на панелі інструментів Стандартна;
 • поле Введіть запитання, розташоване праворуч у рядку меню.

Створення документа:

 • команда меню Файл/Створити;
 • відповідна кнопка панелі інструментів Стандартна (відкриється вікно діалогу Створення документа/Новий документ/Документ).

Збереження документа:

 • команда меню Файл/Зберегти або натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартна. (Якщо документ новий і ця команда виконується для нього вперше, то відкривається вікно діалогу Збереження документа. У цьому вікні можна вказати дисковод, папку, ім’я і розширення файла. Якщо команда Файл / Зберегти виконується не вперше або документ завантажувався з магнітного диска, то за командою Файл / Зберегти документ записується на диск під старим іменем без діалогу з користувачем).
 • Команда меню Файл / Зберегти як (виконується у разі якщо потрібно зберегти файл під новим ім’ям, в іншій папці або з іншим форматом. При цьому відкривається вікно діалогу Збереження документа і всі дії користувача аналогічні діям при збереженні нового документа).

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 6\3авдання 6.1\зразок.dосх) та:

а) перевірте призначення клавіш, які наведено в таблиці:

б) виберіть по черзі різні вкладки Стрічки. Ознайомтеся з переліком елементів керування на цих вкладках та їх призначенням за допомогою підказок, що з’являються при наведенні вказівника на елемент керування;

в) продивіться текстовий документ, використовуючи смуги прокручування;

г) з’ясуйте, скільки сторінок у цьому документі; скільки слів; в якому режимі відображення він відкрився;

д) збережіть цей файл на Робочому столі та в папці Мої документи з тим самим іменем.

2. Запустіть текстовий процесор Word 2007 та:

а) введіть своє ім’я, прізвище та клас;

б) розмістіть текстовий курсор усередині будь-якого слова;

в) виберіть по черзі вказані елементи керування вкладки Основне:

кнопку зі списком Колір шрифту  групи Шрифт, кнопку

Жирний групи Шрифт, кнопку По центру групи Абзац. Визначте призначення вказаних елементів керування;

г) збережіть документ у файлі з іменем вправа 6.1.2.docx у власній папці.

5*. Відкрийте будь-який файл формату DOCX (наприклад, Тема 6\3авдання 6.1\3pa30K.docx). Збережіть його у форматі DOC та TXT. Порівняйте розміри цих файлів. Поясніть отриманий результат.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1-2,5  на с.213-214  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 6

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Що називається системами опрацювання текстів? Наведіть приклади.
 2. В яких сферах людської діяльності використовують системи опрацювання текстів?
 3. Опишіть основні можливості систем опрацювання текстів.
 4. Наведіть різні класифікації систем опрацювання текстів.
 5. Назвіть формати файлів текстових документів, у яких може бути збережено текстовий документ, підготовлений у Word 2007, і стисло охарактеризуйте їх.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.6.1

Завантажити конспект