Урок 24. Призначення звітів

Урок 23. Поняття запиту до реляційної бази даних
Вересень 7, 2016
Урок 25. Практична робота №9 «Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора»
Вересень 7, 2016

Урок 24 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Призначення звітів

Мета :

 • навчальна: сформувати поняття:звіт; заголовок; область даних; пояснити: принципи створення звітів; необхідність створювати звіти;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 11 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Опитування:

 1. Для чого використовують запити в базах даних?
 2. За допомогою чого і як створюють запити?
 3. Як зробити запит за визначеним параметром (вибірку)?
 4. Як створити підсумкові запити?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Загальна термінологія

Звіт — це засіб створення і друкування підсумкових докумен­тів за наявною в БД інформацією. Звіт можна створити на основі таблиць або запитів.

Складові частини звіту

Заголовок — інформація на початку першої сторінки (назва).

Верхній колонтитул — інформація на початку кожної сторін­ки (заголовки стовпців таблиць).

Область даних — відображення даних із таблиць або запитів.

Примітка групи — інформація в кінці групи даних (підсумок за групою).

Нижній колонтитул — інформація в кінці кожної сторінки (номер сторінки).

Область приміток звіту — інформація в кінці останньої сто­рінки (підсумкові обчислення за всіма записами звіту).

Прикладу звіту, зробленого Майстром

Формування і виведення звітів

Засоби Access зі створення звітів призначені для створення зві­ту, за яким можна здійснити виведення даних із таблиць у вигляді підсумкового надрукованого документа. Ці засоби дозволяють кон­струювати звіт складної структури, що забезпечує виведення вза­ємозалежних даних із багатьох таблиць, при цьому можуть бути реалізовані найвищі вимоги до оформлення документа. Перед по­чатком конструювання звіту користувач повинен зробити підготов­чу роботу, в результаті якої потрібно визначити необхідний макет звіту.

У процесі конструювання визначається склад та зміст розділів звіту, а також розміщення в ньому значень полів таблиць БД. Крім того, оформляються заголовки, підписи реквізитів звіту, визнача­ється розміщення обчислюваних реквізитів.

Засоби конструювання звіту дозволяють групувати дані на де­кількох рівнях. Для кожного рівня можна здійснити обчислення результатів, призначати заголовки і примітки за кожною групою. Під час формування звіту можуть виконуватися різноманітні об­числення.

Звіт можна створювати за допомогою Майстра або в режимі Конструктора звітів. У багатьох випадках зручно використовува­ти Майстер, створений Майстром звіт можна дооформити в режи­мі Конструктора.

За необхідності вивести у звіті дані з багатьох таблиць за основу для звіту можна використати багатотабличний запит. На запит мо­жуть бути покладені найбільш складні види вибірки і попередньо­го оброблення даних. Конструктор звітів дозволяє успішно струк­турувати й оформляти отримані в запиті дані.

Самостійна робота

Опрацювати теоретичний матеріал (використавши довідкову систему СКБД, написати короткий конспект).

Перегляд і друкування звіту

Для перегляду раніше створеного звіту потрібно вибрати Звіти у вікні бази даних і натиснути кнопку Перегляд. Звіт під час пе­регляду з’явиться на екрані таким, яким він буде надрукований. Перехід у режим попереднього перегляду з режиму Конструктора звітів виконується натисканням кнопки Представлення звіту. В режимі попереднього перегляду є своя панель інструментів.

Кнопка Друкування панелі інструментів режиму попереднього перегляду дозволяє надрукувати цей звіт. За допомогою команди Файл → Макет сторінки можна вибрати принтер, задати формат паперу, розмір полів, відстань між рядками, орієнтацію тощо. Ко­манда Файл → Друкування дозволяє надрукувати окремі сторінки звіту або виділені записи, декілька копій, вивести звіт у файл.

Звіт багато в чому схожий з формою. Його використовують під час друкування документів. Принципова різниця між Формою та Звітом полягає в тому, що формати звітів відповідають стандарт­ним форматам паперу.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо з підручником

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1, 3, 5, 6  на с. 207-209  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/11 клас/Тема 3

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Поясніть призначення звітів бази даних.
 2. Наведіть приклади використання звітів бази даних.
 3. Опишіть структуру звіту і призначення його окремих складових.
 4. Опишіть створення нового звіту з використанням кнопки Звіт.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п 3.9

Завантажити конспект