Урок 31. Принципи побудови й обробки векторних зображень

Урок 30. Практична робота №11 «Створення растрових зображень»
Вересень 23, 2016
День міста
Вересень 24, 2016

Урок 31 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Принципи побудови й обробки векторних зображень

Мета :

 • навчальна: текстовий напис; продовжувати формувати вміння: створювати та редагувати растрові графічні зображення;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Які інструменти використовуються в графічному редакторі Paint для малювання геометричних фігур? Опишіть, як ними користуватися.
 2. Як виділити на Робочому столі окремий об’єкт, групу об’єктів?
 3. Поясніть суть операцій редагування та форматування.
 4. Як здійснюється переміщення, видалення, копіювання фрагментів тексту у Word 2010?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка

Часто пiд час створення текстового документа виникає необхiднiсть вставити до нього графiчне зображення, яке може бути iлюстрацiєю до змiсту тексту (рисунок, фотографiя, схема, дiаграма тощо) або графiчним оформленням документа (рамки, роздiлювачi, графiчнi маркери спискiв, логотипи тощо).

В офiсних додатках використовується два типи графiчних зображень:

 • малюнки — зображення, якi вставляються в документ із графiчних файлiв або програм;
 • графiчнi об'єкти — зображення, якi створенi за допомогою iнструментiв самих офiсних додаткiв.

Малюнки до документа можна вставити з колекцiї Microsoft Clipart, яка створена розробниками MS Office i входить до одной менного пакета програм, з Інтернету, з колекцiй графiчних зображень на дисках. Також до документа можна вставити графiчнi зображення, що створенi за допомогою прикладних програм, вiдсканованi авторськi рисунки, фотографiї, малюнки з журналiв, книг тощо.

Графiчнi об'єкти створюються з автофiгур (готових графiчних примiтивiв), фiгурних написiв WordArt, органiзацiйних дiаграм. Усi цi об'єкти є векторними зображеннями.

Панель Малювання

Графiчнi об'єкти в Word можна створювати й редагувати, використовуючи iнструменти панелi Малювання.

Щоб показати на екранi панель iнструментiв Малювання, по трiбновстановити позначку прапорця бiля назви цiєї панелi в пунктi Панелi iнструментiв меню Вигляд або натиснути кнопку на Стандартнiй панелi iнструментiв.

Призначення кнопок панелi iнструментiв Малювання

Створення та опрацювання графiчних об'єктiв

Малювання всiх графiчних примiтивiв у Word виконується таким чином:

 • вибрати на панелi Малювання вiдповiдну кнопку для побудови необхiдного графiчного примiтива;
 • перевести вказiвник мишi в робочу область документа;
 • зафiксувати початкову точку малювання примiтива натисканням лiвої кнопки мишi;
 • утримуючи натиснутою лiву кнопку мишi, перемiстити вказiвник мишi в кiнцеву точку малювання примiтива;
 • вiдпустити лiву кнопку мишi.

Примiтки:

 • якщо пiд час малювання овалу або прямокутника утримувати натиснутою клавiшу Shift, то будуть створюватися фiгури правиль ної форми — круг або квадрат;
 • утримання клавiшi Shift пiд час побудови лiнiй та стрiлок обмежує кут нахилу величинами, кратними 15°;
 • малювання графiчних примiтивiв при натиснутiй клавiшi Ctrl здiйснюється вiд центра фiгури, що малюється;
 • якщо потрiбно послiдовно намалювати кiлька фiгур одного типу, то кнопку малювання вiдповiдної фiгури на панелi Малювання по трiбно вибрати подвiйним клацанням. Пiсля того як потрiбна кiлькiсть фiгур намальована, кнопку на панелi Малювання необхiдно вибрати повторно.

Намальований графiчний об'єкт можна редагувати й форматувати. Будь якi операцiї редагування або форматування застосовуються до видiленого об'єкта або групи об'єктiв.

Вибiр окремих графiчних об'єктiв або групи об'єктiв в офiсних додатках вiдбувається аналогiчно до подiбної операцiї у Windows. Крiм того, для видiлення групи графiчних об'єктiв в деякiй прямокутнiй областi малюнка використовується кнопка Вибiр об'єктiв  на панелi Малювання. Вибравши цю кнопку, потрiбно видiлити пря мокутну дiлянку документа, i всi графiчнi об'єкти, якi потрапили в цю область, будуть видiленi.

Пiсля вибору об'єкта навколо нього з'являються маркери змiни розмiрiв, а для деяких графiчних об'єктiв також i маркер обертан ня — це спецiальнi позначки у виглядi маленьких кружечкiв, якi розташованi навколо фiгури. Перемiщення маркерiв змiни розмiрiв приводить до вiдповiдної змiни розмiрiв фiгури, а за допомогою мар кера обертання можна повернути об'єкт на довiльний кут.

Виконання операцiй редагування графiчних об'єктiв (видiлення, копiювання та перемiщення малюнка або його елементiв) здiйсню ється стандартними способами Word.

Форматування графiчних об'єктiв здiйснюються в дiалоговому вiкнi Формат об'єкта, яке вiдкривається послiдовнiстю дiй Формат®Об'єкт. Пiсля цього потрiбно встановити необхiднi значення властивостей графiчного об'єкта на вкладках цього вiкна Колiр та лiнiї, Розмiр та Розташування.

Також для форматування графiчних об'єктiв зручно користува тися кнопками панелi Малювання. Для цього потрiбно видiлити об'єкт, натиснути необхiдну кнопку на панелi й вибрати потрiбне значення тiєї чи iншої властивостi: колiр заливки, колiр та тип її лiнiй, вид тiнi чи об'єму тощо.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1.   Працюємо за комп’ютером

 1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.4\вправа 1.docx). Перемістіть об’єкти в зображенні в порядку 3-1-2. Змініть розміри об’єктів зображення: маленькі об’єкти - збільшіть, а великі - зменшіть.
 2. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.4\вправа 2.docx). Видаліть із зображення всі стрілки. Змініть форму кожного об’єкта за допомогою маркера зміни форми.
 3. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Тема 7\3авдання 7.4\вправа 4.dосх). Відформатуйте всі об’єкти зображення за форматом першого об’єкта.
 4. Намалюйте ламану. Скопіюйте її кілька разів. По-різному відформатуйте ці об’єкти.
 5. Намалюйте зірку. Скопіюйте її п’ять разів і розмістіть зірки по колу.
 6. Намалюйте трапецію. Скопіюйте її кілька разів. До кожного об’єкта застосуйте різні види тіней, об’ємних ефектів, різні ефекти заливки.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 1-2,4-5, 8-9  на с.275-276  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 7

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Що таке графічні примітиви? Наведіть приклади.
 2. Опишіть властивості лінії.
 3. Як у Word 2010 намалювати пряму лінію? Які інструменти для цього використовують?
 4. Опишіть види ліній, які можна побудувати у Word 2010. Які інструменти для цього використовують?
 5. Наведіть алгоритм малювання автофігури у Word 2010.

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.7.4

Завантажити конспект