Урок 32. Використання електронних посібників з профільного предмету

Урок 31. Практична робота №11 «Спілкування на форумах та в чатах»
Вересень 1, 2016
Урок 33. Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії
Вересень 1, 2016

Урок 32 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету

Мета :

 • навчальна: познайомити учнів з основами роботи з комп’ютерними програмами для навчання та підготувати їх до подальшого використання набутих знань в практичній діяльності (з використання електронних джерел інформації та навчання);
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 10 клас рівень стандарту») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Обговорення

 1. Які джерела знань ви використовуєте під час виконання домашнього завдання?
 2. Як ви готуєтеся до написання реферату; до контрольної роботи?
 3. Яке призначення прикладного програмного забезпечення?
 4. Які особливості роботи прикладних програм, що працюють за клієнт-серверною технологією?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Існує цілий ряд програм, які призначені для навчання  їх називають програмними засобами навчального призначення або педагогічними програмними засобами(ППЗ).

Системи обробки текстів — програми для створення, редагування і друку текстових документів. Найбільш розповсюджені текстові процесори: Microsoft Word, Word Perfect, Open Office. У нинішній час найбільше розповсюдження отримав текстовий процесор Microsoft Word для Windows з інтегрованого пакету Microsoft Office.

Електронна таблиця (ЕТ) — це діалогова система обробки даних, поданих у вигляді прямокутної таблиці. У нинішній час термін «електронна таблиця» використовується як для власне електронних таблиць, так і для програм їхньої обробки (табличних процесорів). Серед найбільш розповсюджених ЕТ можна назвати такі: SuperCals, Quattro Pro, Lotus, Microsoft Excel з інтегрованого пакету Microsoft Office.

База даних (БД) — це систематизоване сховище інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм. Системa управління базами даних (СУБД) — це програмні засоби для ство­рення, ведення і використання БД.

Програма створення презентацій — це електронна програма підготовки і демонстрації слайдів на екрані комп'ютера (підготовки слайдів на прозорій плівці, папері), коли необхідно подати інформацію в привабливому вигляді із застосуванням графіки, тексту і діаграм. У даний час найпоширенішою є програма створення презентацій PowerPoint з інтегрованого пакету Microsoft Office.

Інтегрована система — це пакет програм загального призначення, що виконує ряд функцій, для яких раніше створювалися спеціалізовані програми, зокрема, текстові процесори, ЕТ, СУБД, комунікаційні пакети. Результати, отримані окремими підпрограмами пакета, як правило, можуть бути об'єднані в остаточний документ.

Серед найбільш розповсюджених інтегрованих пакетів можна виділити:Microsoft Works, Lotus Smart Suite, Microsoft Office для Windows.

Системи обробки графічної інформації

Комп'ютерна графіка — це створення, демонстрація й обробка графічних зображень за допомогою комп'ютера.

Системи штучного інтелекту — це комп'ютерні системи, засновані на моде­люванні діяльності людського мозку.

Експертні системи — це програми, призначені для розповсюдження знань і міркувань фахівців (експертів) у певній предметній області

Інформаційно-пошукові системи (ІПС) — це про­грамні засоби, що дозво­ляють отримати необхід­ну інформацію в певній предметній області.

Музичні редактори — програми, призначені для запису музичного твору або його фрагменту звичайними нотами на нотних лінійках з дотриманням усіх правил нотної грамоти.

Системи Multimedia — програми, що дозволяють при роботі використовувати різноманітні форми обробки інформації: текст, графіку, мультиплікацію, музику, мову, відео.

Математичні програми — програмні засоби, за допомогою яких можна вирі­шити широке коло математичних задач різних рівнів складності. Серед найбільш відомих математичних програм можна назвати такі: DERIVE, EUREKA, GRAN1, Maple, Mathematica, Math Lab, Maxima, Numeri, Reduce та ін.

Прикладні програми цільового призначення — це програмні засоби, що ство­рюються для спеціальних високотехнологічних застосувань.

Системи автоматизованого проектування

Системи автоматизованого проектування (САПР) — це пакети програм, що підтримують повний цикл проектування виробу: від технічної пропозиції до моделювання механічних і електричних процесів та підготовки креслень і документації для виробництва.

Найбільш розповсюдженими САПР у нинішній час є система AutoCad (підготовка креслень), OrCAD і РСАD (розробка електронних приладів).

Автоматизовані системи управління

Aвтоматизовані системи управління (АСУ) — це обчислювальні системи, призначені для управління процесами, що відбуваються в реальних умовах рух літаків і поїздів, робота АЕС, технологічні процеси тощо). В АСУ зв'язуючою ланкою між комп'ютером і процесом служать датчики виконавчі механізми. Для кожного вимірювального датчика і виконавчого механізму створюється своє програмне забезпечення. Окремі прилади інтегруються в єдиний комплекс, настроєний на конкретний процес, хід і виконання якого відображаються перед оператором на моніторі. Система передбачає видачу аварійного сигналу і можливість втручання оператора в процес.      '

До АСУ ставляться особливі вимоги щодо надійності програмного і апаратного забезпечення (ударні й вібраційні навантаження, підвищена вологість, температура, пил, хімічно агресивні середовища та ін.).

Комп’ютерні енциклопедії

Для отримання довідкової інформації з різних предметів можна користуватися комп’ютерними енциклопедіями.

Комп’ютерні енциклопедії – це програмні засоби, які містять довідкову інформацію з різних галузей знань(як і звичайні енциклопедії). Енциклопедії бувають універсальними, які містять інформацію про різні напрямки знань, а бувають такі, де зберігається інформація з одного із напрямків знань(наприклад, комп’ютерні науки або математика).

Наприклад, програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва», Електронний         посібник «Біологія 8-9 класи», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь», Програмне середовище «Віртуальна фізична лабораторія» та ін.. , які ви можете використовувати на уроках, або при підготовці до уроків або навіть для повторення вже вивченого.

Перевагами ППЗ по відношенню з традиційними є статичне та динамічне представлення об’єктів, процесів, явищ (наочність), Графічне представлення результатів проведених експериментів, дослідів, тощо, навчання здійснюється в тому темпі, який до вподоби учню та ін..

ППЗ бувають:

 • Електронні посібники – електронні видання, які містять матеріал з предмету, з використанням мультимедійних засобів
 • Електронні(віртуальні) практикуми – електронні збірники практичних (лабораторних) завдань і вправ
 • Віртуальні лабораторії
 • Електронні тренажери
 • Електронні задачники

Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів – програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації його результатів, наприклад система інтерактивного тестування «Школярик»

Мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового спрямування

 • Електронні атласи
 • Електронні хрестоматії
 • Електронні енциклопедії
 • Електронні словники

Мультимедійні (інтерактивні) курси – Комбіновані ППЗ, у яких поєднані засоби з різних груп. Наприклад, інтегрований комплекс «Економічна і соціальна географія світу»

У всіх ППЗ є такі складові:

 • Меню програми
 • Гіпертекстові системи навігації
 • Пошукові системи
 • Довідки

У ППЗ можуть входити:

 • Текстовий інформаційних блок
 • Графічні зображення
 • Аудіо- та відеоматеріали
 • Тренувальні вправи
 • Практичні завдання
 • Контролюючий блок та ін..

Вибір того чи іншого ППЗ залежить від навчального завдання, яке ставить перед собою учень.

ППЗ можуть містити додатковий теоретичний матеріал для поглибленого вивчення предмету, задачі підвищеної складності та ін.. Це потрібно використовувати готуючись до олімпіад з предметів

Але є й недоліки використання ППЗ – учні перестають розгорнуто відповідати на запитання, відповідають стисло й лаконічно, програма не спроможна пояснити учню матеріал іншими (доступнішими) словами, тому ППЗ потрібно комбінувати із роботою з учителем.

ППЗ для різних предметів можна завантажити на сайті Остів знань www.ostriv.in.ua у розділі Сервіси -  Файловий архів – Електронні засоби навчання

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо з підручником та за комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання 1-4, 7  на с. 268-270  підручника

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. На які групи можуть бути розділені педагогічні програмні засоби?
 2. Які складові наявні в усіх видах педагогічних програмних засобів? Яке їхнє призначення?
 3. Які складові можуть бути наявні в програмному засобі залежно від групи, до якої він розподілений?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.4.1

Завантажити конспект