Урок 6. Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення

Урок 5. Історія розвитку обчислювальної техніки. Практична робота №1 Робота з клавіатурним тренажером
Вересень 14, 2016
Урок 7. Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота №2 «Робота з інтерфейсом користувача операційної системи»
Вересень 14, 2016

Урок 6 (web-версія конспекту без зображень)

Тема: Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення

Мета :

 • навчальна: навчити учнів перемiщувати, вiдкривати, розгортати, згортати вiкна та змiнювати їх розмiр; визначати й записувати шлях до файла; переходити до файла заданим шляхом;
 • розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Обладнання: комп’ютери кабінету з виходом в мережу Інтернет, мультимедійний проектор, презентація уроку.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

(конспект уроку та презентація розроблені на основі матеріалу підручника «Інформатика (Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько) 9 клас») 

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

 1. Привітання із класом
 2. Повідомлення теми і мети уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Повторення

 1. Яке призначення програмного забезпечення?
 2. Що таке постійна пам’ять і для яких цілей вона призначена?
 3. Для чого використовується маніпулятор «миша»?
 4. Поясніть призначення клавіш клавіатури.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовується   проектор, та матеріал підручника)

Теоретична довідка


Як ми з'ясували, комп'ютер без указiвок користувача (програми)  не розв'яже жодної задачi. Фахiвцi створили багато програм для задач, якi виникають у рiзних сферах дiяльностi людей, їх сукупнiсть утворює iнформацiйну складову iнформацiйної системи, яку називають програмним забезпеченням ПК. Завдяки програмному забезпеченню комп'ютери використовуються практично в усiх сферах нашо го життя.

Сучасне програмне забезпечення рiзнопланове. Його умовно можна подiлити на категорiї:

Системнi програми призначенi для пiдтримки функцiювання комп'ютера i створення користувачевi зручних умов роботи. До системних програм належать операцiйнi системи, операцiйнi оболонки, сервiснi програми (утилiти).

Прикладнi програми призначенi для розв'язання типових практичних задач. Вони допомагають людинi в рiзних сферах її дiяльностi. Найпоширенiшi такi групи програм:

 • текстовi, графiчнi й вiдеоредактори — програми для створення й опрацювання текстiв, графiки i вiдео;
 • видавничi системи — програми для виготовлення книжок чи iншої полiграфiчної продукцiї;
 • електроннi таблицi — програми для опрацювання числових чи текстових даних, наведених у таблицях;
 • системи керування базами даних — програми для опрацювання структурованих великих обсягiв даних з рiзноманiтних галузей  людської дiяльностi;
 • системи автоматизованого проектування — програми для побудови креслень i керування процесом конструювання рiзних механiзмiв;
 • навчальнi системи — програми для вивчення рiзних тем практично з усiх предметiв;
 • iнструментальнi засоби, системи чи середовища програмування — засоби для створення (пiдготовки й виконання) програм користувачами на базi рiзних мов програмування: Бейсiк, Паскаль, Сi тощо;
 • програми для роботи в мережах тощо.

Операцiйна система

Операцiйна система (ОС) — це набiр програм, якi призначенi для забезпечення взаємодiї усiх пристроїв комп'ютера й виконання корис тувачем дiй над об'єктами: файлами, каталогами, дисками тощо.

Програми ОС розмiщенi на диску, який називають системним.

Найважливiшi з них (так зване ядро ОС) автоматично заносяться (iн ший термiн завантажуються) в oпeративну пам'ять комп'ютера пiсля вмикання й тестування його пристроїв. Лише пiсля цього ко ристувач отримує доступ до iнформацiї, яка мiститься у файлах на дисках.

О С є б а г а т о : M S D O S , O S / 2 , U n i x , L i n ux , M i c ro s o f t Wi n d o w s : 9 x , NT, ХР, Vista.

У MS DOS дiї над об'єктами виконують за допомогою команд,  тексти яких треба вводити з клавiатури. Наприклад, щоб перейти на диск D: i переглянути кореневий каталог, потрiбно вручну ввести двi  команди — D:\ i dir. Тому таку ОС характеризують як ОС з тексто вим iнтерфейсом.

Інтерфейс — спосiб взаємодiї користувача iз системою.

MS Windows та деякi iншi ОС мають зручнi графiчнi засоби взаємодiї користувача iз системою. Такi засоби називають графiчним iнтерфейсом користувача (GUI — graphical user interface).

Головним елементом графiчного iнтерфейсу сучасних ОС є вiкно.

Англiйське слово «windows» означає «вiкна». У вiкнах мiститься рiзноманiтна iнформацiя про програми та данi, про диски, папки, розмiщення файлiв у папках, про засоби дiй з об'єктами ОС тощо.

Кожному об'єкту ставиться у вiдповiднiсть графiчний значок (iншi назви — пiктограма, iконка). Назву папцi чи файла дає користувач, її можна змiнювати. Ця назва стає пiдписом до вiдповiдного значка.

Значок є графiчним представленням об'єкта. Щоб виконати дiю над об'єктом, достатньо виконати дiю над його значком.

У класичному налаштуваннi Windows, щоб вибрати об'єкт, потрiбно клацнути на його значок мишею. Щоб вiдкрити папку чи за пустити програму, треба клацнути на її значок двiчi тощо.

Дерево каталогiв є зручними засобами для навiгацiї i вiдшукання об'єктiв.

Дiї над об'єктами виконують за допомогою команд, зiбраних у головному чи контекстному меню або зображених кнопками на панелях iнструментiв тощо.

Склад операцiйної системи

Основнi складовi операцiйної системи: Базова система введення/виведен ня — BIOS — незалежний вiд конкретної версiї ОС набiр базових команд, за допомогою яких здiй снюється обмiн даними мiж при строями.

Ядро операцiйної системи органiзовує виконання команд, розподiляє ресурси мiж пристроями й програма ми, надає розширених можливостей  щодо керування пристроями ПК.

Файлова система визначає структуру збереження даних на носiї. Як правило, операцiйна система працює з кiлькома файловими системами: FAT, FAT32, NTFS.

Драйвери зовнiшнiх пристроїв.

Оболонка, що забезпечує iнтерфейс користувача.

Завантажене в оперативну пам'ять ядро операцiйної системи займає  небагато мiсця, наприклад 20-80 Мбайтiв (залежно вiд конкретної ОС).

На диску резервується мiсце для файла пiдкачки (своп файл), який ОС  використовує для тимчасового зберiгання даних у разi потреби.

Функцiї операцiйної системи

Головнi функцiї бiльшостi операцiйних систем:

 • забезпечення доступу до файлiв на дисках;
 • налагодження дiалогу мiж системою та користувачем;
 • пiдтримка одно чи мультизадачного режиму роботи;
 • пiдтримка колективного використання комп'ютера;
 • забезпечення ефективної взаємодiї всiх пристроїв; 6) захист i вiдновлення iнформацiї.

Поняття файла, каталогу

Файл (сукупнiсть даних, записаних на зовнiшнiй носiй, що має власне iм'я).

Ім'я файла (складається з двох частин — iменi та розширення, якi роздiленi мiж собою крапкою).

Маски iмен файлiв — запис для вибору (пошуку) файлiв згiдно iз за даними критерiями для iменi та типу (? — довiльний символ, * — до вiльний набiр символiв. Наприклад *.mp3 — всi файли типу — mp3).

Приклади розширень iмен файлiв (exe, com, bat, txt, doc, xls, mdb, mp3, avi, pas, bas, dat, sys, bmp, gif, jpg).

Каталог (спецiальний файл, у якому реєструються iншi файли, а також каталоги, вкладенi в цей каталог).

Ієрархiчна (деревоподiбна) структура файлової системи. Поняття кореневого каталогу.

Шлях до файла — це рядок, який вказує розташування файла.

Поточний каталог (каталог, з яким у цей момент працює користувач). Стандартнi iмена дискiв.

IV. Формування практичних умінь і навичок

Завдання 1. Працюємо за комп’ютером

 1. 2. Відкрийте вікно об’єкта Мій комп’ютер, використовуючи мишу. Закрийте це вікно вибором кнопки .
 2. 3. Відкрийте контекстне меню Робочого стола. Закрийте меню вибором довільної точки за межами меню.
 3. 4. Перемістіть об’єкт Кошик у правий верхній кут екрана. Відновіть його початкове положення.
 4. 5. Запишіть умовний запис послідовності дій для запуску програми Блокнот, команда запуску якої входить до меню Стандартні.
 5. 7. Розмістіть значок програми Калькулятор на панелі Швидкий запуск, перетягнувши його з меню Стандартні при натиснутій клавіші Ctrl.
 6. 8°. Запустіть програму Калькулятор з меню Стандартні. Завершіть роботу цієї програми.
 7. 9*. Визначте, які об’єкти поміщено в Область сповіщень вашого комп’ютера, використовуючи підказки, що спливають під час наведення вказівника на ці об’єкти.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.  (Інструктаж з правил техніки безпеки)

Завдання № 2-5, 7-9 на с.83-84  підручника

Додаткові матеріали для уроку розміщені в папці D:/9 клас/Тема 3

V. Підсумок уроку

Обговорюємо

 1. Які види програм входять до програмного забезпечення комп’ютера?
 2. Охарактеризуйте призначення кожного виду програмного забезпечення.
 3. Поясніть різницю між системним, службовим і прикладним програмним забезпеченням.
 4. Які функції виконує операційна система?
 5. Опишіть роботу користувача з комп’ютером, використовуючи рисунок 3.2. Яка роль операційної системи в цій роботі?
 6. Як називається диск, на який установлено операційну систему?

Рефлексія

 • Що нового сьогодні дізналися?
 • Чого навчилися?
 • Що сподобалось на уроці, а що ні?
 • Чи виникали труднощі?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника п.3.1

Завантажити конспект